Algemene voorwaarden Thuiswinkel


Gobbo Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht en gelden voor particuliere afnemers van Gobbo en alle daaronder vallende webwinkels. Hebt u vragen omtrent de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via telefoon: 085-1044334 of via info@gobbo.nl.

Algemene voorwaarden

- "Gobbo" geregistreerd bij de KVK onder nummer 62140868 - "Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Gobbo.

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Gobbo, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Gobbo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Gobbo is voor zover wettelijk toegestaan niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Gobbo zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

Gobbo is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Gobbo behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Gobbo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

Alle door Gobbo genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Gobbo bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Gobbo schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. In geval Gobbo de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Gobbo te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gobbo zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Gobbo de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gobbo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolgen heeft. Gobbo zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gobbo kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

In geval van tussentijdse opzegging heeft Gobbo naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. De vorderingen van Gobbo op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Gobbo ter kennis gekomen omstandigheden Gobbo goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Gobbo de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de hierboven genoemde gevallen is Gobbo bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Gobbo schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Gobbo te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant dit bij voorkeur schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Gobbo te melden. De klant dient het product - na overleg met Gobbo - te sturen naar een door Gobbo vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de indien mogelijk originele, niet beschadigde verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Gobbo heeft herroepen, zal Gobbo deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Gobbo het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Gobbo behoudt het recht om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Gobbo of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gobbo schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Gobbo de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Gobbo heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

Gobbo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gobbo, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Als de Afnemer een factuur van Gobbo niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Gobbo op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Zie ook Artikel. 7. De garantieperiode die bij elk product staat aangegeven is de deugdelijke termijn zoals de wet die voorschrijft.

Artikel 11. Overmacht

Indien Gobbo door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Voor zover wettelijk toegestaan heeft Afnemer ingeval van Overmacht geen recht op enige (schade-)vergoeding. Gobbo zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gobbo en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u verder nog vragen? Bel dan 085-1044334 of email naar info@gobbo.nl